Statut

1. Societatea Română de Imnologie are sediul în cadrul Universităţii de Vest dinTimişoara, Facultatea de Muzică str. Libertăţii nr. 1 Timişoara. Numele acesteia esteSOCIETATEA ROMÂNĂ DE IMNOLOGIE.

2. Scopul SOCITĂŢII ROMÂNE DE IMNOLOGIE numită în continuare SROI esteacela de a cerceta, promova şi crea valori artistice şi ştiinţifice în domeniul imnologieişi imnografiei româneşti şi internaţionale.

3. Ea se ocupă în mod direct şi indirect de cercetarea, editarea, organizarea şi promovareaimnurilor religioase din spaţiul cultural românesc şi european.

4. Ea se poate pronunţa asupra editării unor volume de imnuri, indiferent de confesiune,şi emite referate de apreciere sau critică asupra acestora şi îndrumă – corectează, îngeneral, producerea de tipărituri în domeniu în cadrul protocoalelor realizate cuedituri acreditate CNCS.

5. Ea se ocupă de organizarea de congrese naţionale şi internaţionale cu scopul de adisemina valorile imnologiei şi imnografiei româneşti şi universale.

6. Baza materială a socităţii este susţinută de către UVT şi taxele de participare alemembrilor SROI precum şi din sponsorizări depuse pentru societate la UVT.

7. Congresele sau seminariile de imnologie se organizează bianual la UVT sau în altălocaţie stabilită de comun acord prin vot de membrii SROI.

8. SROI editează electronic pe pagina proprie www.imnologie.ro lucrările fecăruicongres sau seminar cât şi în format fizic în volumele conferinţelor sau a seminariilor.

9. Editarea articolelor se face după evaluarea lor de către o comisie editorială aleasă dincadrul SROI precum şi din muzicologi specializaţi în domeniu din străinătate.

10. Volumele editate şi tipărite vor avea ISBN din cadrul unor edituri cotate la categoriaB.Costul tipăriturilor precum şi editarea paginii de internet se va acoperii dinsponsorizări şi contribuţia membrilor SROI, precum şi din fonduri UVT.

11. Toate cheltuielile de participare la congresele SROI sunt suportate de către participanţicu excepţia cazării care este asigurată de către UVT (în cazul în care activitatea sedesfăşoară la Timişoara) sau prin sponsorizări în cazul în care activitatea are loc într-oaltă locaţie din ţară sau străinătate.

12. La congresele internaţionale SROI este reprezentată prin lucrări de sinteză elaborate casumar al activităţii SROI de către preşedintele acesteia.

13. Preşedintele SROI este ales de către colectivul membrilor SROI, din care suntobligatoriu să fie prezenţi 50% + 1 membri.

14. Societatea poate să aibă un preşedinte de onoare, un preşedinte executiv precum şi osecretară (secretar) şi casier.

15. Atribuţiile acestora sunt acelea de a organiza întâlnirile bianuale precum şi de a evaluacalitatea noilor membri. Preşedintele se ocupă de editarea electronică şi fizică areferatelor. Acesta colaborează cu echipa editorială alesă. Preşedintele convocăadunarea generală SROI şi organizează congresele sau seminariile bianuale. Aprobă Asociația Culturală Timorgelfest pe noi membri ai SROI. Secretara se ocupă cu realizarea documentelor SROI iar casierul cu decontarea, primirea taxelor şi plata serviciilor către SROI.

16. Fiecare membru din conducerea SROI va face un raport de activitate bianual, cuocazia congreselor SROI.

17. Conducerea SROI este votată din 4 în 4 ani.

18. Fiecare membru poate alege şi poate fi ales indiferent de religia de care aparţine, saude gradul lui academic dar reprezentarea în conducere nu poate fi decât prinapartenenţa fiecărui membru unei alte religii şi în grade diferite academice, aşa încâtea să fie echilibrată şi obiectivă în desfăşurarea activităţilor.

19. SROI are un statut interconfesional şi interetnic şi va depune toate eforturile ca în ea săfie reprezentate toate confesiunile din România.

20. SROI are logo-ul, steagul şi imnul propriu.

21. Un membru SROI nu poate fi exclus din societate decât în cazul neparticipăriiconsecutive la 3 sesiuni sau la neachitarea taxei sau din cauze expuse de unul dinmembrii SROI în plenul societăţii pe baza unor situaţii bine documentate şi probate(activităţi de denigrare a societăţii, acuze de plagiat în realizarea lucrărilor sau opoziţie incorectă faţă de unul din membri societăţii sau faţă de conducerea acesteia).Excluderea se face cu votul a 50 %+ 1 din membrii SROI, pe baza unui vot secret.

22. SROI este o societate ştiinţifică, dedicată în exclusivitate cercetării, diseminării şiinterpretării valorilor imnologice, indiferent de religie, gen muzical sau formămuzicală.

23. SROI este purtătoarea valorilor imnologice din România iar acest nume nu poate fipreluat de către nici o altă grupare. Lucrările ştiinţifice, produsele imnologice şivolumele acesteia atât în format electronic cât şi volum editorial au parte şi suntprotejate de legile dreptului de autor şi nu pot fi copiate sau difuzate fără acordulconducerii SROI şi al autorului de drept.

24. SROI se întâlneşte bianual în cadrul congreselor sau seminariilor de imnologie,

25. SROI este deschisă la cooptarea de cât mai mulţi membri care să promoveze valorile imnologiei româneşti şi care acceptă prezentul statut.

Preşedintele Societăţii Române de Imnologie
Prof. univ. dr. habil. Felician Roşca